Leasing

Leasing jest jedną z form finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach. Korzyści z niego mogą osiągnąć wszystkie firmy począwszy od jednoosobowej działalności aż do spółek akcyjnych.

Każda planowana inwestycja w firmie wiąże się z zaplanowaniem wydatków, korzyściami i przewidywanym wzrostem efektów działalności. Leasing pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści, gdyż:

 • planowany wydatek rozkłada się w czasie/ od 2 do 5 lat/ a w przypadku nieruchomości od 10–15 lat
 • korzysta się ze wszystkich możliwych odpisów podatkowych i wpływa korzystnie na zobowiązania podatkowe
 • dzięki korzystaniu z przedmiotu leasingu, osiąga się planowane podwyższenie efektów działalności.
 • po zakończonym okresie leasingu, gdy korzystający wykupi przedmiot, może go amortyzować w swojej firmie (w przyp. Leasingu operacyjnego)

RODZAJE LEASINGU

Leasing ze względu na podmiot finansujący (udzielający leasingu) można podzielić na dwie grupy – leasing bezpośredni i leasing pośredni, natomiast ze względu na skutki podatkowe jakie rodzi – na leasing operacyjny i kapitałowy (finansowy).

W zależności od parametrów, jakie charakterystyczne są dla danej umowy, leasing możemy uznać za finansowy lub operacyjny. Jeżeli umowa nie spełnia warunków postawionych w ustawie o podatku dochodowym, powinniśmy uznać ją za umowę najmu lub dzierżawy (w sensie skutków podatkowych, jakie taka umowa rodzi).

Leasing kapitałowy (finansowy)

Charakterystyczną cechą leasingu kapitałowego jest fakt, że ewidencyjnie, przez cały okres trwania umowy leasingu, przedmiot umowy traktowany jest jako własność korzystającego , czyli leasingobiorcy (nie dotyczy to własności w sensie kodeksowym tylko rachunkowym). Skutkiem takiego stanu rzeczy jest sposób ewidencji i zarachowania wydatków związanych z leasingiem. Amortyzacji środka trwałego dokonuje korzystający, finansujący wystawia faktury na raty czynszu leasingowego zawierające kwoty rozbite na ratę kapitałową i odsetkową. Jeśli takiego rozbicia nie ma, wyznacza się je biorąc pod uwagę wartość początkową środka trwałego i czas trwania umowy.

Korzystający w koszt uzyskania przychodu zalicza comiesięczne odpisy amortyzacyjne i część raty dotyczącą odsetek. Finansujący do przychodu zalicza wyłącznie część dotyczącą odsetek oraz, w momencie zakończenia umowy, dochód ze sprzedaży środka trwałego, wyliczany na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub podatku dochodowym od osób prawnych.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny ze względu na korzystne skutki podatkowe, jakie rodzi u korzystającego jest formą leasingu najbardziej pożądaną przez klientów firm leasingowych. Środek trwały w trakcie umowy leasingu operacyjnego stanowi w sensie rachunkowym własność finansującego, i on dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych zaliczając je w swoje koszty uzyskania przychodów.

Do przychodów zalicza wartość całej raty czynszu. Natomiast korzystający całość rat czynszu leasingowego zalicza w koszty. Po zakończeniu umowy strony mają trzy możliwości:

 • odsprzedaż osobie trzeciej
 • sprzedaż korzystającemu
 • przedłużenie umowy

Umowa leasingu operacyjnego spełnia następujące warunki: została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Credit Service zajmuje się profesjonalnym pozyskiwaniem najodpowiedniejszej oferty leasingowej dla Klientów.

Każda firma, bez względu na czas jej działania może zwrócić się o opracowanie oferty leasingowej. Bywa, że Credit Service pomaga w znalezieniu odpowiedniego przedmiotu leasingu oraz w negocjacjach cenowych z dostawcami.

Współpracujemy z następującymi firmami leasingowymi:

 • Raiffeisen Leasing Polska S.A,
 • BAWAG Leasing,
 • SG Equipment,
 • Siemens Polska,
 • VB Leasing,
 • Getin Leasing.

Współpracujemy także z dostawcami maszyn do obróbki metalu i sprzętu budowlanego; koparki, koparko-ładowarki.

Skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer telefonu lub wysyłając e-mail

33 822 32 90

bielsko@creditservice.pl